Ustrojstvo i organi društva

Planinarsko društvo „Željezničar“ Gospić ima svojstvo pravne osobe upisom u Registar udruga u Gospiću. Društvo je upisano i u Registar športskih djelatnosti pri Uredu Državne uprave i Ličko-senjskoj županiji. Udruženo je u Hrvatski planinarski savez koji mu je krovna udruga. PD „Željezničar“ Gospić pred udrugama i tijelima predstavlja i zastupa predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. Svoje materijalno i financijsko poslovanje vodi u skladu sa zakonskim propisima i odredbama Statuta Društva. Ciljevi i zadaci Društva su razvijanje, organiziranje i propagiranje djelatnosti predviđenih u Statutu. Djelatnosti Društva obuhvaćaju planinarenje, alpinizam, speleologiju, skijanje, kampiranje, označavanje planinarskih putova i staza, zaštitu prirode i čovjekove okoline i održavanje planinarskih kuća.

Da bi se članovima Društva omogućilo što aktivnije bavljenje pojedinim aktivnostima prema sklonostima i fizičkim mogućnostima u Društvu djeluju sekcije. Trenutno su aktivne tri sekcije: sekcija društvenih izleta, markacistička i visokogorska sekcija. Prema potrebi, a prema odlukama Upravnog odbora mogu se osnivati i druge sekcije, podružnice i komisije.

Tijela Društva su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

Skupština je najviše tijelo Društva. Čine je svi članovi koji su na dan održavanja Skupštine podmirili članarinu za proteklu godinu ili novi članovi koji su se do tog dana učlanili. Pravo biranja i da budu birani imaju svi članovi stariji od 18 godina. Skupština može biti redovna i izvanredna. Redovna skupština je ujedno i izborna i održava se svake četvrte godine. Izvanredna skupština sastaje se po potrebi. Na izbornoj skupštini bira se mandatar za predsjednika Društva koji predlaže na verifikaciju Upravni odbor koji broji 7 članova kao i pročelnike sekcija i stalnih povjerenstava. Skupština bira Nadzorni odbor i Sud časti. Sve odredbe o biranju tijela Društva, nadležnostima i odgovornostima regulirane su u Statutu. Statut je promjene na temelju novog zakona o udrugama na izbornoj Skupštini društva 2015 godine.

Tijela i organi Društva i osobna zaduženja

Upravni odbor čine: Milan Klobučar – predsjednik društva, Ivana Butorac Galac – dopredsjednica Društva i voditelj knjige članova,Mile Milković – glavni tajnik,  Tomislav Čanić – voditelj Povjerenstva za priznanja,  Lucija Bušljeta – voditeljica sekcije društvenih izleta, Marija Milković, Milan Špoljarić,Mario Krpanić-voditelj markacističke sekcije,

Ostala zaduženja: Mile Milković – moderator i voditelj web stranice i pročelnica Povjerenstva za promidžbu i obavješćivanje,Lucija Bušljeta – ekonom, voditelj knjige inventara i zaduženja s materijalnim sredstvima Društva,  Paula Fajdić Dundović – urednik oglasnog ormarića, , Tomislav Rukavina – pročelnik Povjerenstva za obrazovanje i školovanje kadrova,Miroslav Zdunić   voditelj planinarske kuće Kugine kuće.

Nadzorni odbor – Josip Brozičević – predsjednik, Iva Milković i Jelena Frković, članovi.

Sud časti – Dubravka Rukavina – predsjednica, Klobučar Edita i Eduard Fajdić- članovi.

Statut