Ustrojstvo i organi društva

Planinarsko društvo „Željezničar“ Gospić ima svojstvo pravne osobe upisom u Registar udruga u Gospiću. Društvo je upisano i u Registar športskih djelatnosti pri Uredu Državne uprave i Ličko-senjskoj županiji. Udruženo je u Hrvatski planinarski savez koji mu je krovna udruga. PD „Željezničar“ Gospić pred udrugama i tijelima predstavlja i zastupa predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. Svoje materijalno i financijsko poslovanje vodi u skladu sa zakonskim propisima i odredbama Statuta Društva. Ciljevi i zadaci Društva su razvijanje, organiziranje i propagiranje djelatnosti predviđenih u Statutu. Djelatnosti Društva obuhvaćaju planinarenje, alpinizam, speleologiju, skijanje, kampiranje, označavanje planinarskih putova i staza, zaštitu prirode i čovjekove okoline i održavanje planinarskih kuća.

Da bi se članovima Društva omogućilo što aktivnije bavljenje pojedinim aktivnostima prema sklonostima i fizičkim mogućnostima u Društvu djeluju sekcije. Trenutno su aktivne tri sekcije: sekcija društvenih izleta, markacistička i veteranska sekcija. Prema potrebi, a prema odlukama Upravnog odbora mogu se osnivati i druge sekcije, podružnice i komisije.

Tijela Društva su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

Skupština je najviše tijelo Društva. Čine je svi članovi koji su na dan održavanja Skupštine podmirili članarinu za proteklu godinu ili novi članovi koji su se do tog dana učlanili. Pravo biranja i da budu birani imaju svi članovi stariji od 18 godina. Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna skupština se održava jednom godišnje, a svake četvrte godine ujedno je i izborna. Izvanredna skupština sastaje se po potrebi. Na izbornoj skupštini bira se mandatar za predsjednika Društva koji predlaže na verifikaciju Upravni odbor koji broji do 9 članova kao i pročelnike sekcija i stalnih povjerenstava. Skupština bira Nadzorni odbor i Sud časti. Sve odredbe o biranju tijela Društva, nadležnostima i odgovornostima regulirane su u Statutu. Statut je posljednji put promijenjen na temelju novog zakona o udrugama na izbornoj Skupštini društva 2015 godine.

Tijela i organi Društva i osobna zaduženja

Upravni odbor čine:

Milan Jurjević – predsjednik društva Jelena Frković – dopredsjednica Katarina Svetić – tajnica

Lucija Bušljeta, Ivana Butorac – Galac, Tihomir Crnković, Josip Serdar, Milan Štajdohar, Paula Perković – članovi

Nadzorni odbor:

Mario Krpanić – predsjednik, Martin Ilić, Paula Fajdić – Dundović – članovi

Sud časti:

Tomislav Čanić – predsjednik, Milan Špoljarić i Ivan Galac – članovi.

Ostala zaduženja:

Jelena Frković – voditelj knjige članova

Paula Perković – moderator i voditelj web stranice i pročelnik Povjerenstva za promidžbu i obavješćivanje

Tomislav Čanić – voditelj Povjerenstva za priznanja, voditelj veteranske sekcije

Milan Špoljarić – voditelj knjige inventara i zaduženja s materijalnim sredstvima društva

Lucija Bušljeta – voditeljica sekcije društvenih izleta

Tomislav Rukavina – pročelnik Povjerenstva za obrazovanje i školovanje kadrova

Josip Serdar – voditelj markacističke sekcije

Jelena Frković – voditelj planinarske kuće Visočica